องค์กรด้านสุขภาพจิตเด็กชั้นนำเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาความบอบช้ำของทารก เด็ก และวัยรุ่นทั่วโลกสิงคโปร์ - Media OutReach - 30 พฤษภาคม 2566 - มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าความผิดปกติทางจิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวัยเด็กและวัยรุ่นช่วงก่อนอายุ 25 ปี โดยคนหนุ่มสาวต้องใช้ชีวิตอยู่กับความสูญเสียสมรรถภาพเป็นเวลา 1 ใน 4 ของแต่ละปีเนื่องจากความผิดปกติทางจิตและการใช้สารเสพติด

เพื่อจัดการกับข้อกังวลที่เร่งด่วนและระดมความช่วยเหลือจากทั่วโลก สมาคมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ (IACAPAP) สมาคมจิตเวชและจิตวิทยาวัยรุ่นระหว่างประเทศ (ISAPP) สมาคมสุขภาพจิตทารกโลก (WAIMH) และสมาคมจิตแพทย์และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโลก (WPA-CAP) ได้ร่วมกันประกาศให้วันที่ 23 เมษายน เป็นวันสุขภาพจิตทารก เด็ก และวัยรุ่นโลก (WICAMHD)

ปีนี้เป็นงานประจำปีครั้งที่ 2 ของ WICAMHD ภายใต้หัวข้อ ต่อสู้กับความบอบช้ำที่มีต่อทารก เด็ก และวัยรุ่น หรือ Stand Against Infant, Child and Adolescent Trauma

ประชากรเด็กและวัยรุ่นคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของประชากรโลก วัยเด็กและวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีพื้นฐานอันโดดเด่นด้านการเติบโต การเรียนรู้ และการลองผิดลองถูกได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม เด็กและวัยรุ่นทั่วโลกจำนวนมากต้องประสบกับความบอบช้ำและวิกฤตปัญหาที่เป็นประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบที่ยาวนานต่อสภาพจิตใจและร่างกายของพวกเขา

งานวิจัยยังชี้อีกว่าเด็กผู้หญิงประมาณ 15-43% และเด็กผู้ชายประมาณ 14-43% เคยได้รับประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็ก (ACEs) ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความผิดปกติทางจิตในผู้ใหญ่ ผลกระทบทางอ้อมและผลกระทบโดยรวมของประสบการณ์เลวร้ายนี้คือภาระทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาพยาบาลและการสูญเสียกำลังด้านการผลิต

เด็ก ๆ ในเขตสงครามและภัยพิบัติทางธรรมชาติจะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ ในงานประสัมมนาจำปีครั้งที่ 2 ของ WICAMHD นี้ได้มีการเชิญวิทยากรชื่อดัง 3 ท่านให้มาแบ่งปันความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความบอบช้ำในวัยเด็ก

คนแรก Dr. Dennis Ougrin จิตแพทย์ที่ปรึกษาเด็กและวัยรุ่น ศาสตราจารย์รับเชิญสาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและสุขภาพจิตระดับโลก สถาบันจิตเวชศาสตร์ จิตวิทยา และประสาทวิทยา คิงส์คอลเลจ ลอนดอน บรรยายเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามในยูเครน

จากนั้น Dr. Fusun Cetin Cuhadaroglu ศาสตราจารย์ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Hacettepe กรุงอังการา ประเทศตุรกี จะนำเสนอถึงผลกระทบที่สร้างความบอบช้ำทางจิตใจของผู้คนหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในตุรกี

ในช่วงท้าย Dr. Michelle Miller ผู้อำนวยการโครงการสุขภาพจิต National Children's Alliance สหรัฐอเมริกา ได้ตอบถึงประเด็นเกี่ยวกับเด็กที่ได้รับความบอบช้ำทางจิตใจโดยอิงจากหลักฐาน จากนั้นจะเป็นการอภิปรายร่วมกัน

นอกจากกิจกรรมหลักแล้ว องค์กรระดับประเทศหลายแห่งยังจัดกิจกรรมและรณรงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันสุขภาพจิตทารก เด็ก และวัยรุ่นโลก (WICAMHD) อีกด้วย

องค์กรเหล่านั้นประกอบด้วย สมาคมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นแห่งอินเดีย (IACAM) สมาคมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแห่งลิทัวเนีย (LVPPD) สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแห่งอเมริกา (AACAP) สมาคมจิตเวช เวชศาสตร์กายจิต และ จิตบำบัดเด็กและวัยรุ่นแห่งออสเตรีย (ASCAP) และหน่วยงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยจิตแพทย์ สถาบันแพทยศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์ (SCAP)

บันทึกกิจกรรมภายในงานสามารถดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ZoOu7tm9oQUHashtag: #IACAPAP

發行人全權負責本公告的內容
เกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆ
เกี่ยวกับองค์กรต่าง ๆ
สมาคมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ (IACAPAP)

สมาคมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ (IACAP) มีพันธกิจในการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่นผ่านนโยบาย แนวปฏิบัติ และการวิจัย

ภารกิจของ IACAPAP คือการส่งเสริมจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รวมถึงสุขภาพจิตและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่นผ่านนโยบาย การปฏิบัติ การฝึกอบรม และการวิจัย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่:

สมาคมจิตเวชและจิตวิทยาวัยรุ่นระหว่างประเทศ (ISAPP)

สมาคมจิตเวชและจิตวิทยาวัยรุ่นระหว่างประเทศ (ISAPP) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่น ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่อุทิศตนให้กับการทำงานด้านวัยรุ่น รวมทั้งด้านจิตเวชและจิตวิทยาเด็ก และจิตเวชและจิตวิทยาผู้ใหญ่

ภารกิจของสมาคมจิตเวชและจิตวิทยาวัยรุ่นระหว่างประเทศ (ISAPP) คือการเพิ่มการรับรู้ให้แก่สาธารณะและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพจิตและพัฒนาการของวัยรุ่นทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่:

สมาคมสุขภาพจิตทารกโลก (WAIMH)

สมาคมสุขภาพจิตทารกโลก (WAIMH) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา จุดมุ่งหมายหลักของ WAIMH คือการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการที่แข็งแรงของทารกทั่วโลก โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิภาค และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

พันธกิจของ WAIMH จะส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการศึกษาผลกระทบของพัฒนาการทางจิตใจ อารมณ์ และสังคมในช่วงวัยทารกต่อพัฒนาการปกติในภายหลังและจิตพยาธิวิทยาผ่านบริษัท สำนักพิมพ์ สมาคมย่อยระหว่างประเทศและสหวิทยาการ และผ่านการประชุมระดับภูมิภาคทุกสองปี โดยจะทุ่มเทงานด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และคลินิกให้กับทารกและผู้ดูแล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่:

สมาคมจิตแพทย์และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโลก (WPA-CAP)

สมาคมจิตแพทย์และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโลก (WPA-CAP) สนับสนุนพันธกิจและเป้าหมายโดยรวมของสมาคมจิตแพทย์ (WPA) ในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • ทำงานร่วมกับสมาชิกและพันธมิตรทั่วโลกเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และส่งเสริมการปฏิบัติทางคลินิกและพฤติกรรมทางจริยธรรมตามมาตรฐานสูงสุดในจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  • มีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษาและการวิจัย การประชุม และสำนักพิมพ์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องความผิดปกติทางจิตในเด็กและวัยรุ่นและทักษะในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น
  • เผยแพร่ความรู้เรื่องการบำบัดรักษาตามหลักฐานและการปฏิบัติตามที่เสริมสร้างคุณค่าทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  • เป็นกระบอกเสียงเพื่อศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยเด็กและครอบครัว
  • การรักษาสิทธิของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่อาจพบกับความท้าทายต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่:
來源:

International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP)

類別:

Philanthropy and Social Investments

發佈於

30 May 2023

過去的新聞稿

聯繫 Media OutReach Newswire

立即聯繫我們